ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Ο Δήμος Αγίας Νάπας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς και ο Δήμος Ρεθύμνου με την Ε.Σ.Α.μεΑ., εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, υπέβαλαν πρόταση Έργου με τίτλο «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο. Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις» (ακρωνύμιο «Προσβάσιμες Πόλεις»), η οποία αφορά στην ανάπτυξη υποδομών και γενικότερα συνθηκών προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες.Λογότυπο του έργου

Οι προτεινόμενες δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας, με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των Δήμων και ως εκ τούτου της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων, στην κατεύθυνση, αφενός της προσέλκυσης μιας πολυπληθούς ομάδας στόχου (των ατόμων με αναπηρία), η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσεγγιστεί, αλλά και αφετέρου της ταυτόχρονης βελτίωσης των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πολιτών τους με αναπηρία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης εφόσον τις νέες εξυπηρετήσεις, εκτός των επισκεπτών, θα απολαμβάνουν και τα άτομα με αναπηρία.

http://www.prosbasimes-poleis.eu

coffe-enterprise

Το έργο COFFE προτείνει τη μεταφορά και τον εκσυγχρονισμό ενός on-line εργαλείου “επιχείρηση προσομοίωσης», αφιερωμένη στους μαθητές  στούς οποίους που επιτρέπει  να τρέχουν μια εικονική επιχείρηση που παράγει κινητά τηλέφωνα και να την διαχειρίζονται ,  σε ένα περιβάλλον που αντανακλά τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες. Το παιχνίδι επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση των χρηστών να δημιουργήσουν στο μέλλον τη δική τους επιχείρηση.

http://coffe-enterprise.wsei.lublin.pl

QuestCity-EfE

QuestCity Edutainment for Europe. QuestCity προσφέρει στον παίκτη με μια μεγάλη ποικιλία από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ίδιος καλείται να αποτρέψει κινδύνους και τις βλάβες από τον εαυτό του και τους άλλους με την κατάλληλη βοήθεια.

http://www.juhipc.eu/

e-self-help

Ο στόχος του σχεδίου αυτoβοήθειας (e-self help) είναι η ανάπτυξη ενός ελκυστικού και συναρπαστικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για ηλεκτρονικό υπολογιστή για ομάδες νεαρής ηλικίας όπως μαθητές (12-16 ετών), έτσι ώστε να προσελκυστούν να ευαισθητοποιηθούν άτομα αυτών των ηλικιών, από όλη την Ευρώπη, σχετικά με θέματα αυτoβοήθειας. Το παιχνίδι αυτoβοήθειας συνδυάζει στοιχεία αυτό-υποστήριξης μέσα από την ανεπίσημη εκπαίδευση. Παρουσιάζει σύνθετες καθημερινές καταστάσεις και απαιτεί από τον χρήστη τη λήψη αποφάσεων σχετικά με λύσεις στα εξομοιωμένα επείγοντα περιστατικά. Αυτές οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουν κίνητρα στον παίκτη για ελαχιστοποίηση ή/και εξάλειψη των πιθανών ζημιών ή/και σωματικών βλαβών που μπορεί να προκύψουν

www.e-self-help.eu

International Peace Promotion Action

Η Διεθνής Δράση Προώθησης της Ειρήνης είναι μια Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig από το πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Πέντε εταίροι από πέντε χώρες συγκεντρώθηκαν, για να  προτείνουν δράσεις, που θα συμβάλλουν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την  προώθηση της ειρήνης στον κόσμο.

http://www.ippa-peace.com

 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

WELLFOOD

Title:  Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic – WELLFOOD
Project website: http://www.wellfoodproject.eu/
Programme: IPA Adriatic Cross-border Cooperation (CBC) Programme 2007-13
Programme website:http://www.adriaticipacbc.org/

GIFT 2.0

Title:  GIFT 2.0 – Greece Italy Facilities for Transport 2.0

Programme: Cross-border European Territorial Cooperation Programme “Greece-Italy 2007-2013”
Programme website:http://www.greece-italy.eu/

SILK ROAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *